Põhikiri

Eesti Rooma Klubi toimkonnad 2020

NIMI JA STAATUS

Rooma Klubi Eesti Rahvuslik Assotsiatsioon kannab nime

EESTI ROOMA KLUBI (ERK) — ESTONIAN ASSOCIATION FOR THE CLUB OF ROME (EstCoR). Tegutsetakse vastavalt EV seadustele.

EESTI ROOMA KLUBI MTÜ Põhikiri

1.    ÜLDSÄTTED

  • EESTI ROOMA KLUBI MTÜ on vabatahtlikkuse alusel ühinenud isikute iseseisev kasumit mitte taotlev ühendus mis tegutseb avalikes huvides.
  • EESTI ROOMA KLUBI MTÜ (edaspidi ERK) asukohaks on Tallinn, Eesti Vabariik.
  • ERK eesmärgiks on kodanikuühiskonna arendamine, taotluseks on tuua avalikkuse ette globaalprobleemid, tulevikunägemused ja -stsenaariumid suhestatuna Eesti kultuuriruumiga läbi autoriteetsete teadlaste, majandus-, kultuuri- ja riigitegelaste arusaamade, taotledes üldsuse paremat arusaamist inimese vastutusest Maa saatuse eest.
  • ERK tunnustab Rooma Klubi rahvuslike ühenduste Hartat (vastu võetud ülemaailmsel konverentsil Varssavis 1988) ja toimib vastavuses nimetatud Hartaga.
  • ERK juhindub Rooma Klubi suundumustest ja üldkoosoleku kinnitatud strateegiatest ning tegevuskavadest.
  • ERK tegevuse põhivormideks on ümarlauaväitluste, -arutluste seminaride, konverentside korraldamine, publitseerimine, riiklike arenguprogrammide analüüs, koostöö Rooma Klubi ja selle rahvuslike ühendustega, samuti teiste sarnaseid väärtusi kandvate vabaühendustega, uuringute korraldamine, osalus projektides.

2.    ERK LIIKMED

2.1. ERK liikmeks kutsumise otsustab ERK juhatus vähemat kahe ERK liikme soovitusel.

2.1.1. Isiku ERK liikmeks vastuvõtmise otsustab koosolek pärast ettekande ärakuulamist.

2.1.2. Juriidilise isiku liikmelisus otsustatakse ja vormistatakse juhatuse poolt sõlmitud lepingu alusel.

2.2 ERK liige tasub sisseastumis- ja liikmemaksu, mille suuruse kehtestab üldkoosolek. Liikmemaks võib juhatuse otsusel olla ka mitterahaline.

2.3. Liige võidakse ERKst välja arvata lisaks seaduses sätestatud juhtudele, kui ta:

2.3.1. ei tasu kindlaksmääratud ajaks liikme- või sisseastumismaksu;

2.3.2. on esitanud ERKile või ERKi kohta teadlikult ebaõigeid andmeid;

2.3.3. lakkab toetamast ERKi eesmärke või kahjustab ERKi mainet;

2.3.4. kaotab passiivsuse tõttu sideme ERKiga.

2.4 ERK liikmelisus peatub vabariigi valitsuse liikmetel.

2.5. ERK liikmelisus peatub juhatusele esitatud kirjaliku avalduse alusel

2.6 ERKst välja astumisest teatab liige juhatusele kirjalikult.

3.    ÜLDKOOSOLEK

3.1. ERK kõrgeimaks organiks on üldkoosolek, millel igal ERK liikmel on üks hääl. Üldkoosoleku kokkukutsumisel, kvoorumi määratlemisel ja otsuste vastuvõtmisel lähtutakse seadusest.

3.2. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osalevad vähemalt pooled ERK liikmetest kas isiklikult või volitatud esindajate kaudu.

3.3. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud või selleks volituse andnud liikmetest.

3.4. ERK üldkoosoleku ainupädevuses on:

3.4.1. põhikirja muutmine, milleks on vajalik 2/3-line üldkoosolekul osalejate poolthäälte enamus;

3.4.2. eesmärgi ja nime muutmine, milleks on vajalik 9/10-line üldkoosolekul osalejate poolthäälte enamus;

3.4.3. ERK presidendi valimine;

3.4.4. ERK juhatuse valimine;

3.4.5. ERK revisjonikomisjoni valimine.

4.    JUHATUS

4.1. ERK juhatus valitakse kolmeks aastaks kuni seitsmeliikmelisena. President kuulub juhatusse ex officio.

4.2 Üldkoosolekute vahelisel perioodil korraldab ERKi tegevust juhatus. Juhatus:

4.2.1 esitab pärast heakskiitmist üldkoosolekule kinnitamiseks majandusaasta aruande ja esitab registrile kinnitatud majandusaasta aruande koos tegevusaruandega.

4.2.2 kinnitab ERK eelarve;

4.2.3 peab ERK liikmete arvestust;

4.2.4 kutsub ellu ERKi tegevuseks vajalikke allüksusi, töörühmi, komisjone, ja kinnitab nende koosseisu ja tegevuskava.

4.2.5 lahendab muid ERKi tegevusega seotud küsimusi.

4.3. Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele. Juhatus on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest. Otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Juhatus võib teha otsuseid e-hääletusega.

4.4. Juhatus valib oma liikmete hulgast ERK asepresidendi ja kehtestab tema pädevuse.

4.5. Juhatus võib nimetada ametisse tegevjuhi, kehtestades tema pädevuse ja töö tasustamise tingimused.

4.6. Juhatus kutsub kokku üldkoosoleku vähemalt korra aastas:

4.6.1. majandusaasta aruande kinnitamiseks;

4.6.2. seaduses määratud ja muudel juhtudel, kui ERK huvid seda nõuavad;

4.7. Erakorralise üldkoosoleku kutsub kokku juhatus revisjonikomisjoni ettepanekul, vähemalt 1/2 liikmete nõudmisel, juhatuse algatusel või muudel seadusega määratletud juhtudel hiljemalt kahe nädala jooksul ettepaneku esitamisest juhatusele.

4.8. Üldkoosoleku kokkukutsumiseks avaldab ERK juhatus vähemalt seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist teate, näidates ära üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra.

5.    ERK PRESIDENT

ERK President on Mittetulundusühingute seaduse mõistes MTÜ juhatuse esimees. Presidendi kohustus on esindada ERK-i vastavalt juhatuse kehtestatud pädevusele.

6.    REVISJONIKOMISJON

Revisjonikomisjon kontrollib ERK põhikirja täitmist ja finantsmajanduslikku tegevust vähemalt kord aastas ja annab sellest üldkoosolekule aru.

7.    ERK MAJANDUSTEGEVUS

7.1. ERK majanduslikud vahendid koosnevad liikmemaksudest, lepingulistest tuludest, annetustest ja toetustest, sihtotstarbelistest eraldistest ja muudest ERK tegevust toetavatest sissetulekutest.

7.2. ERK majanduslikke vahendeid kasutatakse põhikirjalistest ülesannetest ja seadustest tulenevate kohustustega seotud kulude katteks.

7.3. ERK võib omada oma põhikirjaliseks tegevuseks vajalikke varasid.

7.4. ERK võib välja anda stipendiume ja toetusi, tegeleda kirjastamise ja koolitustegevusega.

7.5. ERK tagab oma tegevuse mitme sponsori poolt kaasfinantseerimise põhimõttel.

7.6. ERK majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

8.    EESTI ROOMA KLUBI LÕPETAMINE JA VARA JAOTUS

8.1. ERK lõpetatakse vastavalt seaduses ettenähtud korrale või kui liikmete arv langeb alla kümne.

8.2. ERK likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.

8.3. ERK likvideerimisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara sarnase eesmärgiga tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud mittetulundusühingule, sihtasutusele või avalikõiguslikule juriidilisele isikule.

EESTI ROOMA KLUBI on asutatud 9. jaanuaril 2001

*Rooma Klubi rahvusliku osaklubi moodustamise aluseks on 
Harta. Vt siit: NA Charter 1988